WALNE ZEBRANIE 2022

Koleżanki i Koledzy.
Zarząd Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim informuje że w dniu 03 grudnia 2022 r. przeprowadzone zostanie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim, do wzięcia udziału w którym Zarząd zaprasza wszystkich członków.


Z uwagi na znaczenie dla funkcjonowania naszego stowarzyszenia spraw, które będą przedmiotem obrad i podejmowanych w ich wyniku decyzji, zwracamy się z apelem do wszystkich naszych członków o bardzo odpowiedzialne potraktowanie udziału w Walnym Zebraniu, które przypomnijmy jest najwyższą władzą Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim i dołożenie wszelkich starań aby wziąć w nim osobisty udział.
Miejsce Zebrania – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, budynek „B”, sala audytoryjna nr 14.

Porządek Zebrania:
9.00 – 9.40 Rejestracja uczestników zebrania w sekretariacie zebrania.
9.45 Otwarcie Zebrania w pierwszym terminie (godz. 10.00 drugi termin)
10.05 – 10.15 Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
10.15 – 10.25 Wybór organów Zebrania.
10.25 – 10.30 Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków w sprawie prawomocności Zebrania.
10.30 – 11.00 Zgłoszenie zmian w Statucie Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim i przyjęcie uchwał.
11.00 – 11.30 Sprawozdania przedstawicieli ustępujących władz Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.
11.30 – 12.00 Dyskusja nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

12.00 – 12.50 Przeprowadzenie wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Delegatów Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim na Walne Zebranie WOPR Woj. Łódzkiego.

12.50 – 13.00 Przerwa w obradach Zebrania.
13.00 – 13.30 Uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień przedstawicielom władz samorządowych wszystkich szczebli, osobom wspierającym Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim oraz zasłużonym ratownikom – członkom Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.


13.30 – 13.45 Wystąpienia odznaczonych, wyróżnionych oraz zaproszonych gości.
13.45 – 14.30 Podsumowanie 60-ciu lat działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce -Wystąpienie Pana Pawła Błasiaka – Prezesa Zarządu Głównego WOPR.

14.30 – 14.35 Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Delegatów Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim na Walne Zebranie WOPR Woj. Łódzkiego.


14.35 – 14.50 Przerwa na ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.


14.50 – 14.55 Sprawozdanie nowo wybranego Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie wyników ukonstytuowania się odpowiednio Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14.55 – 15.05 Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Rej. WOPR w PT.
15.05 – 15.15 Wolne wnioski propozycje i oczekiwania uczestników Zebrania.
15.15 Zamknięcie Walnego Zebrania Rej. WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.


W miarę możliwości, w celu dokonania rejestracji w sekretariacie zebrania i tym samym potwierdzenia udziału w Zebraniu, prosimy o stawiennictwo w dniu przeprowadzania zebrania tj. w dniu 03.12.2022 r., w godz. 9.00 do 9.40 – tak aby umożliwić sprawne przeprowadzenie tej wymaganej formalnie procedury. Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze Statutem Rej WOPR w Piotrkowie Trybunalskim oprócz członków pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych w Zebraniu mają prawo wziąć udział członkowie małoletni w wieku 16 – 18 lat mający prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego. Tym samym na dzień przeprowadzania Zebrania prawo do udziału w nim mają małoletni którzy ukończyli 15 lat czyli urodzeni w dniu 03.12.2007 r. i przed tą datą.


Zebranie przypada w roku jubileuszu 60-lecia istnienia WOPR w Polsce i organizowane jest przy wydatnym współudziale Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumenty do pobrania