KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, zwane dalej Rejonowym WOPR,

siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Działkowa 6/27,  tel.: 516 934 341, 

adres e-mail: biuro@woprpiotrkow.pl.

 1. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • obowiązek wynikający z przepisów prawa, 
 • fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub uczestnikiem działań statutowych realizowanych przez Rejonowe WOPR,
 • zgoda osoby, której dane dotyczą. 
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • realizacji umów zawartych z Rejonowym WOPR,
  • ewidencjonowania uczestnictwa w statutowych działań prowadzonych przez Rejonowe WOPR,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub pomioty, którym udostępnione zostaną dane na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
  z siedzibą ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim.