V FAMILIADA PŁYWACKA

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w V edycji FAMILIADY PŁYWACKIEJ.

Celem przeprowadzenia Familiady Pływackiej jest popularyzacja rodzinnego pływania, aktywnego spędzania czasu oraz bezpiecznego uczestnictwa
w korzystaniu z uroków sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku związanego z wodą.

Ideą przewodnią Familiady jest udział w niej rodzin i prowadzenie klasyfikacji rodzinnej. Organizator przewiduje możliwość startu rodzin bez ograniczania ich składu osobowego – ilościowego
i pokoleniowego, przy założeniu że rodzinę stanowią dzieci, ich rodzice dziadkowie a nawet kolejne pokolenia i osoby bezpośrednio z nimi spokrewnione. Klasyfikacja rodzinna prowadzona będzie
z podziałem na kategorie, które utworzone zostaną w zależności od składu zgłoszonych rodzin.

Każdy z uczestników Familiady startować będzie indywidualnie na przewidzianym dla niego,
w zależności od wieku i płci dystansie, 50 lub 25 m stylem dowolnym.

Wyniki indywidualne startujących uczestników zaliczane będą do klasyfikacji indywidualnej, prowadzonej w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach uwzględniających płeć (podział na kobiety/dziewczynki i mężczyzn/chłopców), zgodnie ze szczegółowym wykazem zamieszczonym
w dalszej części regulaminu.

Jednocześnie uzyskany wynik w starcie indywidualnym, będzie zaliczany do prowadzonej klasyfikacji rodzinnej,w poszczególnych kategoriach utworzonych dla startujących rodzin. Tym samym nie będzie osobnych startów członków danej rodziny w klasyfikacji rodzinnej, która utworzona zostanie tylko na podstawie uzyskanych wyników startów indywidualnych członków danej rodziny.

Zastrzeżenie to nie dotyczy startu w sztafecie rodzinnej (rozgrywanej jako osobny start zgłoszonych do niej rodzin), nazwanej „Familijne ratownicze 5 x 50 m na piąte urodziny Familiady Pływackiej”.

Konkurencja ta przeprowadzona zostanie dla uświetnienia i podkreślenia przypadającej w 2019roku piątej rocznicy organizacji I-szej Familiady Pływackiej

Zasady przeprowadzenia sztafety rodzinnej „Familijne ratownicze 5 x 50 m na piąte urodziny Familiady Pływackiej” zamieszczone są w dalszej części regulaminu.

Organizator dopuszcza również, tylko indywidualny start w zawodach i klasyfikowanie w takim wypadku tylko w danej kategorii indywidualnej – jeśli nie jest możliwy start w gronie członków rodziny.

Więcej informacji w Regulaminie poniżej.

ZAPRASZAMY